Numer KRS 0000438246


CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 30.10.2012 godz. 18:05:42

Numer KRS: 0000438246

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
PODMIOT WPISANY TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.10.2012

Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu 29.10.2012

Sygnatura akt GD.VIII NS-REJ.KRS/15137/12/240

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP ------

3.Nazwa FUNDACJA MDLOT

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy podmiot posiada status organizacji NIE
pożytku publicznego?


Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat PUCKI, gmina PUCK, miejsc. MRZEZINO

2.Adres ul. LIPOWA, nr 20, lok. ---, miejsc. MRZEZINO, kod 84-123, poczta MRZEZINO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------


Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały

Brak wpisów


Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie 1 13.07.2012R.,
statutu 12.10.2012R. ZMIENIONO PAR.: 1,12,13,17,
24.10.2012R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY 
       

Identyfikator wydruku: RS/438246/1/20121030180542

Strona 2 z 6


Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona NIEOZNACZONY
organizacja


Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów


Rubryka 7 - Nie dotyczy

Brak wpisów


Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do ZARZĄD FUNDACJI
reprezentowania podmiotu

2.Sposób reprezentacji podmiotu OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PREZESEM W SKŁADZIE: PREZES, WICE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CELEJEWSKI

2.Imiona MIECZYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON 50010301756

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES FUNDACJI - PREZES ZARZĄDU

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CHOROŚ

2.Imiona KRZYSZTOF FRANCISZEK

3.Numer PESEL/REGON 51010140132

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PYTLIK

2.Imiona MACIEJ JERZY

3.Numer PESEL/REGON 59041503092

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma LEMAŃSKI

2.Imiona JERZY BOGDAN

3.Numer PESEL/REGON 58081207399 
     
   
Identyfikator wydruku: RS/438246/1/20121030180542

Strona 3 z 6


4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU


Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA FUNDACJI

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZWOŹDZIAK

2.Imiona JERZY WOJCIECH

3.Numer PESEL/REGON 52071904095

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WIŚNIEWSKI

2.Imiona ZYGMUNT STANISŁAW

3.Numer PESEL/REGON 60050914191

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ROSIEWICZ

2.Imiona ANDRZEJ WACŁAW

3.Numer PESEL/REGON 44060102955

4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŻYLIŃSKI

2.Imiona GRZEGORZ

3.Numer PESEL/REGON 49123003714

5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ORZECHOWSKI

2.Imiona DARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON 63052202790

6 1.Nazwisko / Nazwa lub firma LECH

2.Imiona TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON 54061105918

7 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STANISŁAWSKI

2.Imiona KRZYSZTOF JAN

3.Numer PESEL/REGON 61082802050

8 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SEGAL

2.Imiona BRAHM

3.Numer PESEL/REGON --- 
     
     
Rubryka 3

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisów 


Identyfikator wydruku: RS/438246/1/20121030180542

Strona 4 z 6
 

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania 1. INICJOWANIE, WDRAŻANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH
DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO,A SZCZEGÓLNIE W OCHRONIE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA
CZY OBYWATELA, W OCHRONIE ŻYCIA RODZINNEGO Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ.
2. PROPAGOWANIE INNOWACJI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W OGÓLNIE
POJĘTYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI.
3. POPULARYZACJA IDEI RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARCZEJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
4. WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO,
KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI REGIONU KASZUBSKIEGO I MIAST NADMORSKICH W
PROMOCJĄ PUCKA.
5. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO WE WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI
SAMORZĄDOWYMI.
6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU, TURYSTYKI, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW, ZWŁASZCZA WETERANÓW I
KOMBATANTÓW.
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ
POMORZA Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH TECHNOLOGII W INFRASTRUKTURĘ, WPROWADZAJĄCE
INNOWACYJNE MODERNIZACJE W MYŚL EKOLOGII CZY OCHRONY ŚRODOWISKA Z ROZBUDOWĄ
NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY.
8. PROMOCJA NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ORAZ MODERNIZACJI MIAST OBEJMUJĄCA CAŁĄ ZIEMIĘ
KASZUBSKĄ A ZWŁASZCZA REGION ZATOKI PUCKIEJ Z PÓŁWYSPEM HELSKIM.
9. KRZEWIENIE TRADYCJI, HISTORII, ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW, ZWŁASZCZA ZWIĄZANYCH Z
LOTNICTWEM I RATOWNICTWEM OPARTYCH NA TRADYCJI MORSKIEGO DYWIZJONU LOTNICZEGO.
10. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI LOTNICZYMI, MARYNARKI WOJENNEJ, WOJSKOWYMI,
WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI ORAZ SAMORZĄDOWYMI TEŻ AGENDAMI I ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI.
11. ŚWIADCZENIE DORADZTWA, INFORMACJI, SZKOLEŃ, PROWADZENIE KURSÓW I USŁUG
LOTNICZYCH.
12. POŚREDNICTWO I DORADZTWO.
 

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RS/438246/1/20121030180542

Strona 5 z 6
 
Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych


Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów


Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

 Identyfikator wydruku: RS/438246/1/20121030180542

Strona 6 z 6
 
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów


Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.10.2012

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych