Działalność Fundacji MDLot oparta na tradycji Morskiego Dywizjonu LotniczegoFundacja MDLot
(Morski Dywizjon Lotniczy)

Fundacja MDLot została założona w 2010 roku, zaś zarejestrowana w 2012 roku. Fundacja jest organizacja pozarządowa i została zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy nr KRS 0000438246 z uprawnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w bazie przedsiębiorców. Misją organizacji jest poprawa jakości życia głównie mieszkańców Pomorza i Ziemi Kaszubskiej oraz na terenie całej Polski poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, jak również rozwój infrastruktury regionu przez innowacje z wdrażaniem nowych technologii zarazem wspieranie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, jednocześnie w trosce o rozwój kapitału ludzkiego, dbając o ochronę środowiska.
Fundacja posiada bazę krajowych i międzynarodowych kontaktów partnerów strategicznych.
Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów. W latach 2008-2012 Fundacja opracowała 3 wielkie projekty o łącznej wartości 470 milionów złotych, które na skutek wymuszonej reorganizacji nie zdołała jeszcze wdrożone.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundacja opracowuje następne 2 projekty na kwotę ponad 158 mln zł. Efektami realizacji jednego z tych wieloletnich projektów będzie współpraca z partnerem oraz inwestorem chińskim w realizacji i wdrożeniu projektu dla sportowców młodzieży niepełnosprawnej z nastawieniem na przygotowania do paraolimpiady i sportu wyczynowego niepełnosprawnych.
Ponadto w planie biznes: pośrednictwo, doradztwo i obsługę m.in. przeszkolenie prawie 2 tys. osób, wsparcie szkoleniowo - doradcze najmniej kilkaset osób przy założeniu ich firm, udzielenie i pośredniczenie w uzyskaniu dotacji w ramach refundacji kosztów szkoleń na kwotę 200 tys. oraz prawie wiele bezpłatnych porad osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, firmom z sektora MSP i ARP w ramach KSU PK.
Fundacja organizuje także szkolenia, fora dyskusyjne, seminaria i konferencje adresowane do przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Ważnym segmentem podejmowanych przez Fundację działań są świadczone przez nią usługi komercyjne dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, a także jednostek naukowobadawczych województwa pomorskiego. Współpraca ta może dotyczyć opracowania, m.in.: wniosków o dotacje, strategii rozwoju lokalnego, studiów wykonalności, biznes planów, planów odnowy miejscowości i założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Od wielu lat Fundacja MDLot stara się i podejmuje działania mające na celu promocję idei wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, a także poprawy efektywności energetycznej. Fundacja zainicjowała współpracę Partnerów w ramach Ogólnopolskiego Klastra Eko-energetycznego, którego obecnie jest współkoordynatorem.
Fundacja MDLot od wielu lat zajmuje się osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz żołnierzy rezerwy i kombatantów. Dzięki realizowanym przez Fundację projektom z zakresu ekonomii społecznej powstaje sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowanych w filiach Fundacji.
Fundacja od wielu lat utrzymuje partnerskie relacje z polskimi instytucjami otoczenia biznesu, szkołami wyższymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, a także organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania poczucia tożsamości III sektora. Fundacja współpracuje z lokalnymi instytucjami rynku pracy: m.in. urzędami pracy i instytucjami szkoleniowymi z terenu województwa lubelskiego w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw mających na celu wzmacnianie kapitału ludzkiego. Działania te mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności, które przyczyniają się do wzmocnienia lokalnego rynku pracy.

Fundacja od 2006 roku jest członkiem Grupy Zagranica. Członkostwo to obliguje ją do aktywności w sferze międzynarodowej współpracy rozwojowej, wspierania demokracji i pomocy humanitarnej. W 2010 roku Fundacja przystąpiła do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której celem jest rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji. Fundacja jest również członkiem Stowarzyszenia Klub Biznesu. We współpracy z przedsiębiorcami z województwa pomorskim, Fundacja bierze czynny udział w inicjowaniu, rozwijaniu i zacieśnianiu stosunków środowiska biznesowego. Jako członek Kaszubskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie ekonomii społecznej. Członkostwo w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich daje Fundacji możliwość realizacji przedsięwzięć na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi. Od 2011 r. Fundacja jest członkiem Pomorskiego Partnerstwa Społeczno-Publicznego.

Potwierdzeniem wysokich standardów realizowanych działań i świadczonych usług są posiadane przez Fundację certyfikaty i akredytacje: od 2012 roku Fundacja jest certyfikowanym uczestnikiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Fundacja świadczy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i proinnowacyjne. Fundacja posiada wdrożony systemem zarządzania jakością zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowym oraz informacyjnym. Fundacja została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia. Na tej podstawie ma uprawnienia do świadczenia usług w zakresie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie RP i doradztwa personalnego. Fundacja jest certyfikowanym uczestnikiem Programu Rzetelna Firma prowadzonego pod patronatem KRD - Krajowego Rejestru Długów.

Doświadczenie Fundacji MDLot w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej oraz innowacyjność świadczonych usług zostały docenione przez różne gremia. Liderzy Innowacji i Rozwoju Fundacja uzyskała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011, zaś w edycji ogólnopolskiej została Laureatem. Osiągnięcia Fundacji potwierdzają także rankingi największych firm Lubelszczyzny prowadzone przez prasę lokalną i regionalną.
CELE i FORMY DZIALALNOSCI
Zgodnie ze statutem, celem działania Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Pomorza oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, rozwoju infrastruktury regionu, w rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie, z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka z promowaniem kapitału ludzkiego.

Dysponując środkami finansowymi pierwotnie pochodzącymi z dotacji budżetu krajowego na rozwój regionalny czy dotacji Unii Europejskiej i innych inwestorów podmiotów zagranicznych, Fundacja może realizować swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
• udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji,
• prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej,
• prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej,
• współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
• prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego i ekonomicznego,
• organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.
• Wdrażanie własnych i obcych partnerskich projektów z pośrednictwem w dofinansowaniu i poręczeniu finansowym

(Patronat szkoly – Publiczne Gimnazjum im. MDLot w Pucku)

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PB8163

http://www.puckiegimnazjum.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=64
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych